Tìm kiếm sản phẩm

Nhập thông tin liên quan đến sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Mã số đơn hàng
Giá tiền
Chiết khấu
Đã thanh toán
Ngày thanh toán
Trạng thái
Hoá đơn VAT
Hợp đồng
#PI-24/02-01.23
Đang chờ
0%
Đang chờ
05/12/2023

Chờ thanh toán

#PI-24/02-04.23
Đang chờ
0%
Đang chờ
05/12/2023

Chờ thanh toán

#PI-24/02-03.23
Đang chờ
0%
Đang chờ
05/12/2023

Chờ thanh toán

#PI-24/02-02.23
Đang chờ
0%
Đang chờ
05/12/2023

Chờ thanh toán

#PI-23/02-03.23
Đang chờ
0%
Đang chờ
05/12/2023

Chờ thanh toán

#PI-23/02-01.23
Đang chờ
0%
Đang chờ
05/12/2023

Chờ thanh toán

#PI-23/02-04.23
Đang chờ
0%
Đang chờ
05/12/2023

Chờ thanh toán

#PI-23/02-02.23
Đang chờ
0%
Đang chờ
05/12/2023

Chờ thanh toán

Bạn đang nộp hồ sơ cho vị trí Nhân viên văn phòng

    * Chỉ chấp nhận định dạng .doc hoặc .pdf