Tìm kiếm sản phẩm

Nhập thông tin liên quan đến sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Số hoá đơn
Số phiếu
Giá trị
Công nợ quá hạn
Thao tác
PI-24/02-01.23
PXK-24/02-01.23
Hiện tại chưa phát sinh đợt thanh toán nào!
PI-24/02-04.23
PXK-24/02-04.23
Hiện tại chưa phát sinh đợt thanh toán nào!
PI-24/02-03.23
PXK-24/02-03.23
Hiện tại chưa phát sinh đợt thanh toán nào!
PI-24/02-02.23
PXK-24/02-02.23
Hiện tại chưa phát sinh đợt thanh toán nào!
PI-23/02-03.23
PXK-23/02-03.23
Hiện tại chưa phát sinh đợt thanh toán nào!
Bạn đang nộp hồ sơ cho vị trí Nhân viên văn phòng

    * Chỉ chấp nhận định dạng .doc hoặc .pdf