Tìm kiếm sản phẩm

Nhập thông tin liên quan đến sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Mã số đơn hàng
Ngày xuất kho
Giá trị
Đã thanh toán
Công nợ
Trạng thái
Hoá đơn VAT
Hợp đồng
#PI-24/02-01.23
Đang cập nhật
Đang chờ

Xác nhận đơn hàng

#PI-24/02-04.23
Đang cập nhật
Đang chờ

Xác nhận đơn hàng

#PI-24/02-03.23
Đang cập nhật
Đang chờ

Xác nhận đơn hàng

#PI-24/02-02.23
Đang cập nhật
Đang chờ

Xác nhận đơn hàng

#PI-23/02-03.23
Đang cập nhật
Đang chờ

Xác nhận đơn hàng

#PI-23/02-01.23
Đang cập nhật
Đang chờ

Xác nhận đơn hàng

#PI-23/02-04.23
Đang cập nhật
Đang chờ

Xác nhận đơn hàng

#PI-23/02-02.23
Đang cập nhật
Đang chờ

Xác nhận đơn hàng

Bạn đang nộp hồ sơ cho vị trí Nhân viên văn phòng

    * Chỉ chấp nhận định dạng .doc hoặc .pdf