Tìm kiếm sản phẩm

Nhập thông tin liên quan đến sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Phân loại
05 / tháng 01
Bởi: Mona Admin
Nhân viên kinh doanh #7

Nhân viên kinh doanh (hay nhân viên bán hàng) có nhiệm vụ tư vấn, giới thiệu và chăm sóc khách hàng nhằm đạt được mục tiêu tăng doanh thu và lợi nhuận cho Công ty.

05 / tháng 01
Bởi: Mona Admin
Nhân viên kinh doanh #6

Nhân viên kinh doanh (hay nhân viên bán hàng) có nhiệm vụ tư vấn, giới thiệu và chăm sóc khách hàng nhằm đạt được mục tiêu tăng doanh thu và lợi nhuận cho Công ty.

05 / tháng 01
Bởi: Mona Admin
Nhân viên kinh doanh #5

Nhân viên kinh doanh (hay nhân viên bán hàng) có nhiệm vụ tư vấn, giới thiệu và chăm sóc khách hàng nhằm đạt được mục tiêu tăng doanh thu và lợi nhuận cho Công ty.

05 / tháng 01
Bởi: Mona Admin
Nhân viên kinh doanh #4

Nhân viên kinh doanh (hay nhân viên bán hàng) có nhiệm vụ tư vấn, giới thiệu và chăm sóc khách hàng nhằm đạt được mục tiêu tăng doanh thu và lợi nhuận cho Công ty.

05 / tháng 01
Bởi: Mona Admin
Nhân viên kinh doanh #3

Nhân viên kinh doanh (hay nhân viên bán hàng) có nhiệm vụ tư vấn, giới thiệu và chăm sóc khách hàng nhằm đạt được mục tiêu tăng doanh thu và lợi nhuận cho Công ty.

05 / tháng 01
Bởi: Mona Admin
Nhân viên kinh doanh #2

Nhân viên kinh doanh (hay nhân viên bán hàng) có nhiệm vụ tư vấn, giới thiệu và chăm sóc khách hàng nhằm đạt được mục tiêu tăng doanh thu và lợi nhuận cho Công ty.

05 / tháng 01
Bởi: Mona Admin
Nhân viên kinh doanh

Nhân viên kinh doanh (hay nhân viên bán hàng) có nhiệm vụ tư vấn, giới thiệu và chăm sóc khách hàng nhằm đạt được mục tiêu tăng doanh thu và lợi nhuận cho Công ty.

Bạn đang nộp hồ sơ cho vị trí Nhân viên văn phòng

    * Chỉ chấp nhận định dạng .doc hoặc .pdf