GS Spindle 15
GS Spindle 15
GS Spindle 15
GS Spindle 15

Ứng dụng

• Dùng cho hệ thống con trượt xe sợi của máy dệt.
• Các chi tiết tự động khác của máy dệt.
• Dùng cho các con trượt nhẹ với tốc độ cao. Không sử dụng cho những nơi có yêu cầu độ nhớt cao hơn hoặc hoạt động ở nhiệt độ cao (Kixx Spindle Oil 10).
• Khuyến cáo sử dụng Kixx Spindle Oil 15 & 22 cho các con trượt có tốc độ thấp hơn, ở mức độ trung bình và yêu cầu độ nhớt cao hơn.
• Làm cho các giá, trụ đệm trong các máy công nghiệp vận hành một cách nhẹ nhàng ở tốc độ cao.
• Sử dụng trong hệ thống tuần hoàn công nghiệp.
• Sử dụng trong hệ thống thuỷ lực nơi có khuyến cáo sử dụng dầu chống mài mòn.

Tiêu chuẩn hiệu suất

Cincinati-Milacron Specfication P-45 (ISO 22) and P-62 (ISO 10) cho loại dầu con trượt nhẹ

Lợi ích khách hàng

Cincinati-Milacron Specfication P-45 (ISO 22) and P-62 (ISO 10) cho loại dầu con trượt nhẹ

Đặc tính chính

ISO VG 15
Tỉ trọng, kg/L ở 15˚C 0.8552
 Độ nhớt động học, mm²/s ở 40°C 14.55
 Độ nhớt động học, mm²/s ở 100°C 3.721
Chỉ số độ nhớt 105
Điểm chớp cháy cốc hở, °C 200
Độ kiềm tổng ( TAN) , mg KOH/g 0.03
Màu sắc ( độ sáng) Max 0.5
Bao bì (Lít) 21

Đánh giá sản phẩm
Chưa có lượt đánh giá sản phẩm